Sadržaj prijemnog ispita


Ekonomski fakultet će u školskoj 2015/2016. godini upisati u prvu godinu 570 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 930 samofinansirajućih studenata. Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih stu­di­ja Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du kan­di­da­ti po­la­žu pri­jem­ni is­pit u jednoj od dve sledeće varijante:

PRVA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta: MA­TE­MA­TI­KA, RA­ČU­NAR­STVO I IN­FOR­MA­TI­KA, OSNO­VI EKO­NO­MI­JE i PO­SLOV­NA EKO­NO­MI­JA. Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju.

DRUGA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje:

a)      za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta: MA­TE­MA­TI­KA, RA­ČU­NAR­STVO I IN­FOR­MA­TI­KA, OSNO­VI EKO­NO­MI­JE i PO­SLOV­NA EKO­NO­MI­JA

b)      za jedan test iz OPŠTEG OBRAZOVANJA I INFORMISANOSTI, ISTO­RI­JE, GE­O­GRA­FI­JE ili SO­CI­O­LO­GI­JE.

Test iz predmeta grupe a) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe b) predmeta može ostvariti 20 bodova.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bo­do­va iz sred­nje ško­le se ob­ra­ču­na­va kao dvo­stru­ki zbir svih sred­njih oce­na od I do IV raz­re­da.

Konačna rang-lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario za postignuti uspeh u srednjoj školi i broja bodova koji je postignut na testovima prijemnog ispita.

 
PRIPREMA ZA PRIJEMNI ISPIT

 

Primeri testova iz prethodnih nekoliko godina su objavljeni u Priručniku za pripremu prijemnog ispita 2015. Za svaki predmet postoji unapred precizirana (srednjoškolska) literatura.

Iz pred­me­ta: MA­TE­MA­TI­KA, RA­ČU­NAR­STVO I IN­FOR­MA­TI­KA, OSNO­VI EKO­NO­MI­JE i PO­SLOV­NA EKO­NO­MI­JA, Fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu koju izvode naši profesori, i to u tri termina:

·         u januaru (tokom zimskog raspusta),

·         u aprilu/maju (tokom raspusta) i

·         u junu (po završetku školske godine).

 

Ekonomski fakultet u brojkama:

Novosti:

Pozdravna reč dekana

Dragi budući studenti,

Ukoliko se opredelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz široku lepezu od devet raznovrsnih modula, dobiti najkvalitetnija znanja i savladati najvažnije veštine iz odgovarajuće oblasti, što će vam otvoriti sva vrata ka željenoj profesiji.

Dobrodošli ste na Ekonomski fakultet školske 2013/14. godine.
prof. dr Branislav Boričić,
Dekan Ekonomskog fakulteta